24.03.2021

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.077-0670-C01 по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка на Горещо валцовани стоманени рулони:

 • Горещо валцована стомана с цинково покритие - 25 тона
 • Горещо валцована стомана – 10 тона

Краен срок за приемане на офертите: 31.03.2021 год

 

Свалете документите

 

ПроектПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                                                                                                                                                            

11.03.2021 г.

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.077-0670-C01 по проект “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Закупуване на Термопластичен Полиамид 6 (PA6-GF15)

DIN абревиатура: PA6-GF15

Описание: Полиамид 6 подсилен с 15% пълнител от стъклени влакна

 • форма - на гранули
 • цвят  - черен
 • количество– 11000 кг

Минимални технически изисквания:

 • Вискозитетно число - 127 - 157 ml/g
 • Съдържание на влага -max.0.15%
 • Подсилващ пълнител – 13.0 – 17.0%

Краен срок за приемане на офертите: 18.03.2021 год

 

Свалете документите

 

ПроектПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                       

12.02.2021 г.

 

На 10.02.2021 г. "МОНИ МГ“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.077„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилно развитие на компанията.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект BG16RFOP002-2.077-0670Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

    27.11.2018 г.

 

Информационен ден за успешно приключване на проект Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“ бе проведен днес в производствената база на Мoни МГ ООД

Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

По време на информационния ден бяха представени резултатите от изпълнението на заложените по проекта дейности.

 • Намалена енергоемкост на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедреното енергоефективно и високопроизводително оборудване: Електрически шприц автомат с усилие на затваряне 100 тона -7 бр ; Хидравлични шприц автомати с усилие на затваряне 300 тона-2 бр.; Хидравличен шприц автомати с усилие на затваряне 450 тона-1 бр.
 • Рационално енергийно управление на предприятието чрез въведена и сертифицирана система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001
 • Намалена ресурсоемкост и предпазване околната среда от замърсяване чрез внедрената Мелница за пластмаса за повторно използване на отпадъка от основното производство.

Повишаването на ефективността на производството, намаляването на използваните количества суровини и прилагането на съвременни и прецизни технологии подпомога, както дългосрочната политика на фирмата за устойчиво развитие, така и устойчивостта на постигнатите по проекта резултати.

Успешното изпълнение на дейностите по проекта, с финансовата помощ на ОПИК, води до повишаване конкурентоспособността на Мони МГ ООД, чрез подобряване на енергийната ефективност и намаляване ресурсоемкостта на производство.

 

Проект „Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“  на „Мони МГ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                    

19.11.2018 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На 27.11.2018 год. от 10:00 часа ще се проведе информационен ден за успешно приключване на проект Повишена енергийна ефективност и капацитет за производство на пластмасови изделия“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

 

Програма на събитието:

 1. 10:00 – 10:30 – Представяне на резултатите от проекта
 2. 10:30 – 11:00 – Представяне на доставеното по проекта оборудване

 

Място на събитието: Заседателната зала на Мони МГ ООД, адрес гр. Пловдив, Околовръстен път, Производствената сграда Мони МГ ООД

 

Проект „Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“  на „Мони МГ” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                                                                             

    14.02.2018 г.

     ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН НА ПРОЕКТ ПОВИШЕНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ“

 

Информационен ден на проект Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“ бе проведен  на 13.02.2018 в производствената база на Мони МГ ООД

Проектът, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 е на обща стойност 2 414 800.00 лв., от които 1 243 762.50 лв. европейско и  219 487.50 лв. национално съфинансиране

По време на информационния ден бяха представени основните цели на проекта, както и сведения за изпълнението на заложените дейности.

Дейностите по проекта са насочени към значителен и видим напредък за устойчиво екологично развитие на компанията, чрез намаляване на въздействието върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси 

До момента предприятието-бенефициент е провело процедури за избор на изпълнители съгласно изискванията на ПМС 160 за доставка на оборудване и услуги:

 • Избран изпълнител и Сключен договор за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергийни-ефективни машини и оборудване за производство на пластмасови изделия: Електрически шприц автомати с усилие на затваряне 100 тона – 7 бр; Хидравлични шприц автомати с усилие на затваряне: 300 т - 2 бр.  и 450 т – 1 бр; Нова мелница за пластмаса  35/40 – 1 бр
 • Избран изпълнител и Сключен договор за въвеждане на СЕМ съгласно изискванията на ISO 50001

Изпълнението на дейностите, ще позволи на компанията от една страна да понижи енергийния интензитет, и от друга да повиши капацитета на произвежданата продукция, съобразена с високите изисквания на клиентите и с последните европейски стандарти за качество.

“Проект“Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия” на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ПОКАНА

Ръководството на Мони МГ ООД има удоволствието да Ви покани на информационен ден за представяне на проект Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“ по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Информационният ден  ще се проведе на 13.02.2018 год. от 10:00 часа  в заседателната зала на на Мони МГ ООД, адрес гр. Пловдив, Околовръстен път, Производствената сграда Мони МГ ООД

Програма на събитието:

 1. 10:00 – 10:30 – Представяне на Мони МГ ООД
 2. 10:30 – 11:00 – Представяне на проекта

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Проект „Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия“  на „Мони МГ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

                                                                        

 

30.10.2017

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-3.001 -0726-С01 по проект “Повишена енергийна ефективност и капацитет за производство на пластмасови изделия” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за пластмасови изделия по обособени позиции:

 • Обособена позиция1: Електрически шприц автомат с усилие на затваряне 100 тона -7 бр
 • Обособена позиция 2:Хидравлични шприц автомати с усилие на затваряне 300 тона-2 бр.
 • Обособена позиция 3:Хидравлични шприц автомати с усилие на затваряне 450 тона-1 бр.
 • Обособена позиция 4: Мелница за пластмаса 35/40 – 1 бр.
Краен срок за приемане на офертите: 00:00 часа на 06.11.2017 год
Свалете документите

“Проект“Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия” на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


24.08.2017 г.

На 24 август 2017 г. /четвъртък/, на церемония в зала „София“ на Гранд хотел София, бяха връчени сключените договори по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Г-н Георги Райков - управител на Мони-МГ ООД, получи договор № BG16RFOP002-3.001-0726-C01 по проект “Повишена енергийна ефективност и капацитет за производство на пластмасови изделия”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проектa е устойчиво екологично развитие на Мони МГ ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

Тази цел ще бъде постигната посредством реализирането на инвестиционни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в компанията и използване на специализирани консултантски услуги, водещи за постигането на следните специфични цели:

• Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: шприц автомати за производство на пластмасови детайли

• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез инвестиции в „чисти“ технологии за обратното използване на отпадъците и технологичния брак, посредством внедряване на енергийно ефективна мелница за рециклиране на пластмаса

• Рационалното енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001

В резултат на изпълнението на проекта Мони-МГ ООД ще внедри по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствените процеси. Това ще повиши енергийната ефективност и засили конкурентоспособността на компанията чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намаляване зависимостта от доставките на енергоносители и първични производствени суровини.

“Проект“Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия” на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 


01.03.2017

На 01.03.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване на проекта “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

На събитието присъстваха доставчици и клиенти на Мони-МГ ООД, както и служителите на компанията.

Изпълнителите бяха избрани на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Мони МГ ООД провежда диалогични, коректни търговски взаимоотношения, насочени към постигане на целите на проекта, добра предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта Мони –МГ ООД постига поставените цели в средносрочен план, а именно:

 • Да повиши производствения си капацитет;
 • Да оптимизира разходната структура и ефективността на производствените процеси;
 • Да наложи продукти, съответстващи на съвременните тенденции и изисквания на пазара

15.02.2017 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

На 01.03.2017 година  от 10:00 часа ще се проведе публична среща за оповестяване на резултатите от изпълнението на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Място на събитието: гр. Пловдив, Околовръстен път, Производствена база „Мони-МГ“ ООД

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони-МГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

 


 

01.11.2016

На 01.11.2016 год. стартира доставката на първите машини в изпълнение на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020:Шприцмашини 500 kN – 2бр за преодоляване ниският капацитет за производство на детайли от термопластични пластмаси до 45 гр.


Шприцмашина 2000 kN- 1 бр. за разнообразяване асортимента от продукти на предприятието с производство на високоачествени детайли до 600 грама.

 


Ръководителят на проекта проверява състоянието в което са доставени машините, съгласно условията на сключения договор с Арбург ООД.

 
Участъкът, в който ще бъдат монтирани машините, отговаря на изискванията на производителя за монтаж.

Осигурени са неоходимите работно пространство, ел. енергия, осветление и др.

 

12.05.2016 година

На 12.05.2016 год. на ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ в производствената сграда на Мони-МГ ООД бе ПОДПИСАН ПЪРВИЯТ ДОГОВОР за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Галванична линия за посребряване на детайли и Софтуер за управление производствените процеси на галванизация

Изпълнителят бе определен чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ на основание чл.51, от ЗУСЕСИФ/22.12.2015 г относно специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ

С подписването на първия договор за доставка на оборудване и софтуер, Мони МГ полага ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ за изпълнение на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“,  по ДБФП : BG16RFOP002-2.001-0791-С-01

С успешното внедряване на оборудването и софтуера ще се повиши производствения капацитет на Мони-МГ ООД и ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес за нанасяне на сребърни покрития и намаляване негативните екологични въздействия.


08.05.2016 

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На 12.05.2016 год. от 14:00 часа ще се проведе официална церемония  по подписване на

ПЪРВИЯТ ДОГОВОР за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Галванична линия за посребряване на детайли и Софтуер за управление производствените процеси на галванизация в изпълнание на проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“,  по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0791-С-01

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

С подписването на първия договор за доставка на оборудване и софтуер, Мони МГ ще положи ефективния старт за изпълнение на проекта.

Програма на събитието:

 1.    14:00 – 14:30 – Представяне на Мони-МГ ООД
 2.    14:30 – 15:00 – Представяне на проекта
 3.    15:00 – 15:30 –Подписване на договора

 

Проект „Устойчив растеж с повишен капацитет и потенциал за експорт“ на „Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


 

01.04.2016

 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0791-С-01 по проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шприцмашини по обособени позиции:

Обособена позиция1: Шприцмашина 500 kN – 2 бр

Обособена позиция2: Шприцмашина 2000 kN – 1 бр

Обособена позиция3: Шприцмашина 3000 kN – 1 бр

Краен срок за приемане на офертите: 17:00 часа на  08.04.2016 год

Документация


29.03.2016

 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0791-С-01 по проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по обособени позиции:

Обособена позиция1: Галванична линия за посребряване на детайли – 1 бр

Обособена позиция2: Софтуер за управление производствените процеси на галванизация- 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 17:00 часа на  05.04.2016 год

Документация07.01.2016

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" BG16RFOP002-2.001-0791-C01 проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД

На 07.01.2016 година, на официална церемония в зала „София“ на Гранд хотел София, на  г-н Георги Райков - управител на Мони-МГ ООД, бе връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.001-0791-C01 за проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Мони-МГ ООД е утвърдена на българския пазар фирма за нансяне на покрития върху метали и шприцване на изделия от термопластични пластмаси. Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За да отговори бързо и адекватно на това предизвикателство управленският екип на компанията непрекъснато следи промените в потребителското търсене и технологичните иновации по отношение използваните суровини и процеси на производство.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Мони-МГ ООД.

За постигането на целите ще се осъществят следните специфични дейности, чрез инвестиции във високо-технологични машини и оборудване:

·         подобряване на производствените процеси в цех  „Галванизация“ и „Шприцване на пластмаси“ ;

·         разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието чрез производство на нов асортимент детайли от термопластична пластмаса с големи габарити;

·         внедряване на ИКТ приложение за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес за нанасяне на сребърни покрития и намаляване негативните екологични въздействия.

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на Мони-МГ ООД и гарантиране на устойчивото му присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект“Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.