“Проект “Повишена енергийна ефективност и капацитет за производство на пластмасови изделия” на "МОНИ МГ" ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


                                                                                                                         

24.08.2017 г.

На 24 август 2017 г. /четвъртък/, на церемония в зала „София“ на Гранд хотел София, бяха връчени сключените договори по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).

Г-н Георги Райков - управител на Мони-МГ ООД, получи договор № BG16RFOP002-3.001-0726-C01 по проект “Повишена енергийна ефективност и капацитет за производство на пластмасови изделия”

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проектa е устойчиво екологично развитие на Мони МГ ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

Тази цел ще бъде постигната посредством реализирането на инвестиционни дейности за внедряване на мерки за енергийна ефективност в компанията и използване на специализирани консултантски услуги, водещи за постигането на следните специфични цели:

• Намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: шприц автомати за производство на пластмасови детайли

• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез инвестиции в „чисти“ технологии за обратното използване на отпадъците и технологичния брак, посредством внедряване на енергийно ефективна мелница за рециклиране на пластмаса

• Рационалното енергийно управление на предприятието чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001

В резултат на изпълнението на проекта Мони-МГ ООД ще внедри по-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствените процеси. Това ще повиши енергийната ефективност и засили конкурентоспособността на компанията чрез постигане на по-ниски производствени разходи и намаляване зависимостта от доставките на енергоносители и първични производствени суровини.

“Проект“Повишена енергийна ефективност и капацитет за производтво на пластмасови изделия” на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                         

01.03.2017

На 01.03.2017 год. бе проведена официална церемония по успешното приключване на проекта “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

На събитието присъстваха доставчици и клиенти на Мони-МГ ООД, както и служителите на компанията.

Изпълнителите бяха избрани на конкурентен принцип, доказвайки професионализъм и надеждност по изпълнение на доставките и въвеждане в експлоатация на оборудването.

Мони МГ ООД провежда диалогични, коректни търговски взаимоотношения, насочени към постигане на целите на проекта, добра предпоставка за бъдещо ползотворно сътрудничество.

С успешното изпълнение на дейностите по проекта Мони –МГ ООД постига поставените цели в средносрочен план, а именно:

  • Да повиши производствения си капацитет;
  • Да оптимизира разходната структура и ефективността на производствените процеси;
  • Да наложи продукти, съответстващи на съвременните тенденции и изисквания на пазара

_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                         

15.02.2017 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

На 01.03.2017 година  от 10:00 часа ще се проведе публична среща за оповестяване на резултатите от изпълнението на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Място на събитието: гр. Пловдив, Околовръстен път, Производствена база „Мони-МГ“ ООД

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Мони-МГ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                 

01.11.2016

На 01.11.2016 год. стартира доставката на първите машини в изпълнение на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020:Шприцмашини 500 kN – 2бр за преодоляване ниският капацитет за производство на детайли от термопластични пластмаси до 45 гр.


Шприцмашина 2000 kN- 1 бр. за разнообразяване асортимента от продукти на предприятието с производство на високоачествени детайли до 600 грама.

 


Ръководителят на проекта проверява състоянието в което са доставени машините, съгласно условията на сключения договор с Арбург ООД.

 
Участъкът, в който ще бъдат монтирани машините, отговаря на изискванията на производителя за монтаж.

Осигурени са неоходимите работно пространство, ел. енергия, осветление и др.

 

                                                                                                                     

12.05.2016 година

На 12.05.2016 год. на ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ в производствената сграда на Мони-МГ ООД бе ПОДПИСАН ПЪРВИЯТ ДОГОВОР за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Галванична линия за посребряване на детайли и Софтуер за управление производствените процеси на галванизация

Изпълнителят бе определен чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ на основание чл.51, от ЗУСЕСИФ/22.12.2015 г относно специални правила за определяне на изпълнител от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ

С подписването на първия договор за доставка на оборудване и софтуер, Мони МГ полага ЕФЕКТИВНИЯ СТАРТ за изпълнение на проект “УСТОЙЧИВO РАЗВИТИЕ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБЕН РАСТЕЖ НА МОНИ МГ ООД“,  по ДБФП : BG16RFOP002-2.001-0791-С-01

С успешното внедряване на оборудването и софтуера ще се повиши производствения капацитет на Мони-МГ ООД и ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес за нанасяне на сребърни покрития и намаляване негативните екологични въздействия.


                                                                                                                             

08.05.2016 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

На 12.05.2016 год. от 14:00 часа ще се проведе официална церемония  по подписване на

ПЪРВИЯТ ДОГОВОР за Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на: Галванична линия за посребряване на детайли и Софтуер за управление производствените процеси на галванизация в изпълнание на проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“,  по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0791-С-01

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

С подписването на първия договор за доставка на оборудване и софтуер, Мони МГ ще положи ефективния старт за изпълнение на проекта.

Програма на събитието:

  1.    14:00 – 14:30 – Представяне на Мони-МГ ООД
  2.    14:30 – 15:00 – Представяне на проекта
  3.    15:00 – 15:30 –Подписване на договора

 

Проект „Устойчив растеж с повишен капацитет и потенциал за експорт“ на „Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                      

01.04.2016

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0791-С-01 по проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Шприцмашини по обособени позиции:

Обособена позиция1: Шприцмашина 500 kN – 2 бр

Обособена позиция2: Шприцмашина 2000 kN – 1 бр

Обособена позиция3: Шприцмашина 3000 kN – 1 бр

Краен срок за приемане на офертите: 17:00 часа на  08.04.2016 год

Документация


                                                                                                                    

29.03.2016

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнение на Договор за БФП BG16RFOP002-2.001-0791-С-01 по проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони МГ ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,  публикувам

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по обособени позиции:

Обособена позиция1: Галванична линия за посребряване на детайли – 1 бр

Обособена позиция2: Софтуер за управление производствените процеси на галванизация- 1 бр.

Краен срок за приемане на офертите: 17:00 часа на  05.04.2016 год

Документация


                                                                                                          

07.01.2016

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" BG16RFOP002-2.001-0791-C01 проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД

На 07.01.2016 година, на официална церемония в зала „София“ на Гранд хотел София, на  г-н Георги Райков - управител на Мони-МГ ООД, бе връчен договор за БФП по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ BG16RFOP002-2.001-0791-C01 за проект “Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Мони-МГ ООД е утвърдена на българския пазар фирма за нансяне на покрития върху метали и шприцване на изделия от термопластични пластмаси. Най-голямото предизвикателство пред развитието на компанията е да запази и разшири пазарните си позиции в условията на глобализирана конкуренция и динамично променящ се пазар.

За да отговори бързо и адекватно на това предизвикателство управленският екип на компанията непрекъснато следи промените в потребителското търсене и технологичните иновации по отношение използваните суровини и процеси на производство.

Целта на проекта е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Мони-МГ ООД.

За постигането на целите ще се осъществят следните специфични дейности, чрез инвестиции във високо-технологични машини и оборудване:

·         подобряване на производствените процеси в цех  „Галванизация“ и „Шприцване на пластмаси“ ;

·         разнообразяване на асортимента от продукти на предприятието чрез производство на нов асортимент детайли от термопластична пластмаса с големи габарити;

·         внедряване на ИКТ приложение за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес за нанасяне на сребърни покрития и намаляване негативните екологични въздействия.

Изпълнението на проекта ще доведе до повишаване конкурентоспособността на Мони-МГ ООД и гарантиране на устойчивото му присъствие на вътрешния и международния пазар.

“Проект“Устойчивo развитие за конкурентноспособен растеж на Мони-МГ”ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.